โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ

โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ Adobe Photo shop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, SwishMax

Administrator
20 มี.ค. 2566, 17:16
679

1. โปรแกรม Adobe Photo shop ใช้ตกแต่งภาพไฟล์ที่ได้จากโปรแกรม จะเป็นไฟล์ลักษณะภาพบิตแมพ (Bitmap) นามสกุลทนี่ยิมใช้คือ BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF ปัจจุบันในเวอร์ชั่นใหม่สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ (Gif animation)  เป็นการเปลี่ยนภาพทั้งภาพจากภาพหนึ่งไปภาพต่อไปด้วย

2. โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้สร้างภาพลักษณะเวกเตอร์(Vector) โดยใช้เครื่องมือสร้างภาพและกราฟิกขึ้นมาใหม่ลักษณะเด่นคือคมชดัไมแต่กเมื่อย่อ หรือขยาย และนำไฟล์มาใช้งานร่วมกับโปรแกรมของ Adobe ได้ทั้งหมด นามสกุล ของโปรแกรมคือ .ai แต่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งเป็นรูปภาพ .JPG หรือ .SWF  

3. โปรแกรม  Adobe Flash เป็นโปรแกรมที่สร้างภาพเคลอื่นไหว ที่ปรับแก้ layer ได้เป็นอีกโปรแกรมที่มุ่งเน้นสรรค์งานในด้าน Multimedia มีคุณสมบัติและเครื่องมืออำานวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่นเครื่องมือวาดรูปทรง, ลงสี, เครื่องมือสร้างภาพเคลื่อนไหว ,การผสมผสานกับไฟล์วิดีโอและเสียง นอกจากนี้ยัง มีจุดเด่นคือ ทำาได้เร็ว ง่าย และมีคุณภาพสูงเป็นแบบ .SWF หรือ shockwave เป็น ไฟล์ที่เป็นลักษณะ Vector base สำหรับการนำเสนองานผ่านเครือข่ายินเตอร์เน็ตมี function ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างผลงานได้หลากหลายรูปแบบ ตลอดจน ชุดคำาสั่ง Action script ที่ช่วยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (ดนัย ม่วงแก้ว,๒๕๕๒) 

4. โปรแกรม SwishMax เป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เพียงแค่ ใช้เครื่องมือที่โปรแกรมมีมาให้เท่านั้นก็สามารถที่จะนำเสนองานในรูปแบบของ ไฟล์ Shock wave Flash (.swf) ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างเว็บเพจได้และยังสามารถแปลงไฟล์ avi ซึ่งใช้ในการตัดต่อภาพยนตร์ได้อีกด้วย ลักษณะคล้าย โปรแกรม Adobe Flash แต่ใช้งานง่ายและมีคำสั่งน้อยกว่า นิยมใช้สำหรับทำตัว อักษรเคลื่อนไหว เพราะมีลักษณะคำาสั่งสำเร็จรูปสำาหรับสร้างการเคลื่อนไหว เพียง แค่พิมพ์ตัวอักษรและเลือกใช้คำาสั่ง สามารถผสมคำาสั่งและกำาหนดเวลาได้ทั้งหมด ความเร็วที่กำาหนดได้