ป้ายโฆษณาคือ...?

              ป้ายโฆษณาจัดเป็นการโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor  Advertising) หมายถึง สื่อโฆษณาที่นําไปติดตั้งไว้ในที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก    ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและสามารถจดจําได้ เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  ย่านศูนย์การค้า  ริมทางด่วน บนอาคารสูง เป็นต้น การโฆษณากลางแจ้งสามารถแสดงภาพสินค้า ชื่อสินค้า  เครื่องหมายการค้า  คําขวัญ  รวมทั้งแสง สีและการเคลื่อนไหว ด้วยภาพที่มีขนาดใหญ่ จึงสามารถสะดุดความสนใจจากประชาชน ที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี 
 

การใช้สื่อโฆษณานอกสถานที่     นิยมใช้ในงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์    มีจุดมุ่งหมาย เพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมา

ประเภทของสื่อโฆษณากลางแจ้ง

การโฆษณากลางแจ้ง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

        1 แผ่นภาพโฆษณา (Poster)   หมายถึง  สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ตลอดจนชักจูง ให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีลักษณะเป็น แผ่นเดียว  พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่าง ๆ ได้แก่  31 X 43 นิ้ว   หรือ  24  X 35  นิ้ว ติดตั้งไว้ใน ที่สาธารณะซึ่งมีผู้คนจํานวนมากเช่น หน้าร้านศูนย์การค้าโรงภาพยนตร์ โปสเตอร์จะต้องประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการคือ

       1.1 ต้องเป็นแผ่นโดดๆ ที่สามารถปะลงบนพื้นผิวใดก็ได้
       1.2 จะต้องมีข้อความ ไม่เพียงแต่มีรูปเท่านั้น
       1.3 จะต้องปิดแสดงไว้ในสาธารณะ
       1.4 จะต้องผลิตขึ้นเป็นจำนวนมาก

      ปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างสิ่งโฆษณาแปลก ๆ ใหม่ ๆ ขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น โปสเตอร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ จึงมีลักษณะที่แปลกไปจากเดิมคือ บางครั้งโปสเตอร์อาจจะมีแต่รูปหรืออาจจะมีแต่ข้อความเพียงอย่างเดียวก็ได้ในปัจจุบันแผ่นภาพโฆษณาที่ทำออกมาเป็นชุดติดเรียงเป็นเนื้อหาติดต่อกันหรือติดต่างสถานที่กัน แต่เป็นชุดเดียวกันเรียกว่า โปสเตอร์ชุด (Campaign Poster)

       2 ป้ายกลางแจ้ง (The Painted Bulletins)  เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่วาด หรือพิมพ์ลงวัสดุจำพวกไวนิล  สติกเกอร์ ผ้าใบ แล้วนําไปติดตั้ง บนโครงสร้างที่แข็งแรงในย่านชุมชนหรือที่ที่มีการจราจรหนาแน่น  ในป้ายโฆษณาจะมีภาพและ ข้อความเช่นเดียวกันกับแผ่นโฆษณาแตกต่างกันที่ขนาดและความคงทน บางครั้งเรียกว่า บิลบอร์ด(Billboard) หากเป็นป้ายโฆษณาภาพยนตร์เรียกว่า คัทเอาต์  (Cutout)

 

Share this post