สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบที่ดี !!!

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบที่ดี
         1. ความขัดแย้ง(Contrast) คือการแยกความแตกต่างที่อยู่บนจอภาพให้เห็นชัดเจน เช่นการใช้ตัวหนังสือ เส้น สี ขนาด ฯลฯ เพราะจะสามารถดึงดูดความ สนใจได้ดี
         2. การย้ำซ้ำ(Repetition) คือแบบแผนหรือสไตลข์องผู้ออกแบบ จะต้อง มีลักษณะรูปแบบ สอดคล้องกันทั้งหมด
         3. การจัดแถวและการวางแนว (Alignment) คือ การจัดวางองคป์ระกอบ ต่าง ๆ ต้องไมส่ะเปะสะปะ ไร้เหตผุล ไม่ขัดกับความรู้สึกผู้อ่าน จัดให้อยู่ในรูปแบบสะอาดเรียบร้อย
         4. ความใกล้เคียงและความเกี่ยวเนื่อง (Proximity) คือ การจัดวางองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน ให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน  นอกจากนั้นยังไม่สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

Website การเลือกโทนสีที่เหมาะสม องค์ประกอบของสี 
https://color.adobe.com/create/color-wheel/

         

Share this post